Z ostatniej chwili

Projekt miejscowego planu do wglądu

2021-11-16 13:13:42 informacje
img

Do 7 grudnia będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami - w formie wideokonferencji zostanie przeprowadzona 26 listopada o godz. 14.00.   

Zainteresowani udziałem w dyskusji publicznej są proszeni o przesłanie najpóźniej do 25 listopada do godz. 12.00 zgłoszenia na adres e-mail: mpup@czestochowa.um.gov.pl, podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym przesłany zostanie link z zaproszeniem do udziału w wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa.

Do 29 grudnia możliwe będzie składanie uwag odnoszących się do ustaleń planu. 

Procedowanie ww. planu miejscowego wynika z konieczności zapewnienia rezerwy terenu pod lokalizację projektowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową, przewidywanej do realizacji w ramach inwestycji „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka”.

Projekt planu wyznacza tereny zieleni nieurządzonej oraz sankcjonuje istniejące zainwestowanie, ustalając tereny usług. 

Z powodu braku ostatecznych przesądzeń co do zakresu i terminu realizacji planowanej linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajowo-autobusową, 

w projekcie planu przewiduje się przeznaczenie terenu zgodne z obecnym użytkowaniem (tereny zieleni nieurządzonej, zadrzewień i zakrzewień) z uwzględnieniem istniejącego zainwestowania. 

Pozwoli to na tymczasową rezerwę terenu dla planowanej inwestycji, a w przypadku odstąpienia od realizacji nowej linii tramwajowej możliwa będzie zmiana przeznaczenia terenu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Page generated in 0.0211 seconds.