Z ostatniej chwili

Rodzinne ogrody działkowe ze wsparciem

2022-06-13 12:41:47 informacje
img

W ramach kontynuacji „Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie miasta Częstochowy” miasto kolejny raz dofinansowało inwestycje w obiekty działkowe. W tym roku z kwoty 100 tys. zł skorzystało 21 ROD-ów – informuje Biuro Prasowe magistratu.

W piątek 3 czerwca komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta oceniła wnioski o dotacje na poprawę infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych i wszystkie złożone przyjęła do realizacji. Kwotę 100 tys. zł, przeznaczoną w tym roku na wsparcie podzielono pomiędzy 21 ROD-ów.

Zgodnie z ustawą o ogrodach działkowych stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) na obszarze gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu gminy, z zastosowaniem odpowiednich przepisów ustawy o finansach publicznych. Dotacja może być przeznaczona szczególnie na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ROD lub zwiększy ich dostępność dla lokalnej społeczności.

Uchwalony przez Radę Miasta program określa cele, zasady i kryteria udzielania oraz rozliczania dotacji służących poprawie infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych na lata 2022-2024. Jest on kontynuacją programu dotacyjnego na lata 2019-2021. 

Dotacja może zostać udzielona, jeśli rodzinny ogród działkowy znajduje się na terenie miasta, nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę, a także gdy jej stan techniczny jest zły oraz gdy istnieje społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie rodzinnych działek. Dofinansowanie może dotyczyć inwestycji związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzeniem ścieków, drogami dojazdowymi, budową lub remontem ogrodzeń i budynków czy usuwaniem azbestu. Beneficjenci dotacji będą realizować inwestycje w granicach danego ogrodu działkowego, a Urząd Miasta – poza jego granicami. Dotacja może wynieść do 80% nakładów na inwestycję.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0239 seconds.