Z ostatniej chwili

Stop pożarom tra

2021-03-16 11:44:12 informacje
img

Wypalanie traw to coroczny problem w powiecie kłobuckim. Proceder powoduje dziennie kilka interwencji strażaków z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku oraz jednostek OSP z powiatu kłobuckiego. Nie wszyscy mieszkańcy powiatu zdają sobie sprawę, że wypalanie traw jest nie tylko nieodpowiedzialne, zabronione i karalne, ale może doprowadzić do tragedii – informuje kłobucka Policja.

W miniony weekend doszło do pożaru traw i nieużytków w miejscowościach Florianów, Kłobuck i Biała. Na szczęście dzięki szybkiej akcji gaśniczej strażacy opanowali pożar i nie dopuścili do jego rozprzestrzenienia się.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Przyrody, a także Kodeksu Wykroczeń za wypalanie traw grozi areszt albo grzywna nawet do 5000 zł. Gdy ogień niebezpiecznie się rozprzestrzeni i zagrozi zdrowiu lub życiu ludzi albo budynkom można trafić do więzienia nawet na 10 lat!

KW PSP w Katowicach prowadzi kampanię „STOP pożarom traw”. Chodzi w niej o zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi co do zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w naturalny sposób glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale też niedozwolone! Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), art. 124 mówi:  „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. A art. 131: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.): „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1.rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

2. korzystania z otwartego płomienia,

3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń wymienia karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24§ 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.  Art. 163. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/ – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

Page generated in 0.0213 seconds.