Z ostatniej chwili

Ulice Młyńska i Jagodowa w Żarkach po budowie

2022-06-30 10:50:56 informacje
img

Z udzia­łem władz gminy i wy­ko­naw­cy i in­spek­to­ra nad­zo­ru zo­stał w środę 29 czerwca prze­pro­wa­dzo­ny od­biór tech­nicz­ny ulic Młyń­skiej i Ja­go­do­wej. Po za­koń­czo­nym zada­niu po­wsta­ły nowe drogi w ciągu ul. Młyń­skiej na dłu­go­ści  1590 mb, na ul. Ja­go­do­wej 1000 mb, łącz­nie 2590 mb, szer. jezd­ni 5 mb.

Wzdłuż jezd­ni wy­ko­na­no chod­nik (2 m) oraz ścież­kę ro­we­ro­wą (sze­ro­kość 2 mb) o łącz­nej dłu­go­ści 5170 mb.  Po­wsta­ły przej­ścia dla pie­szych,  ka­na­li­za­cja desz­czo­wa o dł. 2268 mb, wy­ko­na­no także  most i upo­rząd­ko­wa­no drze­wo­stan. 

- Na za­da­nie uzy­ska­li­śmy do­fi­nan­so­wa­nie w 2020 r. z Fun­du­szu Dróg Sa­mo­rzą­do­wych w wy­so­ko­ści  2.601.103,51 zł, co sta­no­wi 50 proc. war­to­ści za­da­nia. Dru­gie tyle za­pew­nio­no w bu­dże­cie Mia­sta i Gminy Żarki – in­for­mu­je Kle­mens Pod­lej­ski, bur­mistrz Mia­sta i Gminy Żarki, który uczestniczył w odbiorze wspól­nie z za­stęp­cą Ja­ku­bem Gra­bow­skim, se­kre­tarz Do­mi­ni­ką Ho­rosz­ko, kie­row­nikiem Re­fe­ra­tu Go­spo­dar­ki Ko­mu­nal­nej Jo­an­ną Za­mor­ską.Wy­ko­naw­cę, firmę wy­ło­nio­ną w prze­tar­gu PRDM Mysz­ków Sp. z o.o. w Żar­kach re­pre­zen­to­wa­li Ste­fan Cie­śle­wicz i Da­riusz Ma­kie­ła. Obec­ny był rów­nież in­spek­tor nad­zo­ru Kon­rad Zymek.

Fot. Do­mi­ni­ka  Ho­rosz­ko

Page generated in 0.0254 seconds.