Z ostatniej chwili

Związek Gmin Jurajskich w roku 2020

2021-05-10 14:41:06 informacje
img

Doposażenie i poprawa oznakowania m.in. Szlaku Warowni Jurajskich, realizacja projektu „Odkryj Śląskie” dla uczniów, obsługa małych grup turystycznych w trakcie pandemii, współorganizacja Juromanii, kontynuacja akcji „Bezpieczna Jura” i „Czyste Skały” – to niektóre z zadań, którymi Związek Gmin Jurajskich zajmował się w 2020 r.
Związek w minionym roku zrzeszał 35 gmin Jury Krakowsko- Częstochowskiej, w tym dwa największe miasta: Kraków i Częstochowę.
Z punktu widzenia stymulowania ruchu turystycznego ważnymi zadaniami związku były prace związane z odnowieniem i doposażeniem Szlaku Warowni Jurajskich oraz poprawą standardu oznakowania szlaku warowni, a także innych szlaków pieszych i rowerowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Na Szlaku Warowni Jurajskich odnowiono oznakowanie na całym przebiegu szlaku od Rudawy do Mstowa.  Wykonano i zamontowano drogowskazy oraz niezbędne tablice informacyjne. Szlak przebiega przez gminy: Zabierzów, Jerzmanowice – Przeginia, Wielka Wieś, Skała, Sułoszowa, Trzyciąż, Gołcza, Pilica, Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice, Kroczyce, Niegowa, Żarki, Janów, Olsztyn, Mstów. Prace przy doposażeniu i renowacji szlaku warowni i innych szlaków (w małopolskiej części Jury) pochłonęły ok. 58,5 tys., dofinansowały je urzędy marszałkowskie woj. śląskiego i małopolskiego.
Związek Gmin Jurajskich realizował też projekt „Odkryj Śląskie, Na Jurajskim Szlaku”. W jego ramach zorganizowano 7 dwudniowych wycieczek po Jurze dla ponad 280 uczniów, którzy mogli bezpłatnie poznać największe atrakcje turystyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności fizycznej, artystycznej i historycznej. Był to także element wsparcia branży turystycznej i gastronomicznej w trudnym roku. W każdej z wycieczek zaplanowano skorzystanie z co najmniej trzech atrakcji jurajskich. Zadanie sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (jego koszt wyniósł 100 tys. zł).
Inną inicjatywą będącą odpowiedzią na czasy pandemii było pobudzenie ruchu turystycznego poprzez bezpłatną obsługę małych grup turystycznych z wykorzystaniem przewodników jurajskich, Grupy Jurajskiej GOPR oraz instruktorów jurajskich. Zadanie polegało na obsłudze małych grup turystycznych, w tym również rodzin z dziećmi przez przewodników, instruktorów wspinaczki oraz Grupę Jurajską GOPR. Przewodnicy pokazywali turystom najciekawsze miejsca na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znajdujące się na terenie woj. śląskiego, usługa dla grupy była całkowicie bezpłatna, kosztem były bilety wstępu do odwiedzanych obiektów. Wycieczki trwały po ok. 3 godziny, miejsca zwiedzania ustalali turyści. Przewodnicy obsłużyli 36 grup - łącznie 212 osób. Instruktorzy wspinaczki zapewnili z kolei turystom możliwość wspinaczki w zależności od poziomu zaawansowania, wszyscy uczestnicy zostali wyposażeni w kompletny sprzęt wspinaczkowy. Usługa była dla turystów wykonywana bezpłatnie, a szkolenia dopasowano do umiejętności i potrzeb uczestników. Instruktorzy obsłużyli 36 grup - 131 osób. Z Grupą Jurajską GOPR, przygotowane zostały jurajskie eskapady. Uczestnicy oglądając i używając sprzęt wykorzystywany do prowadzenia działań ratowniczych, w tym terenowe karetki ratunkowe, mieli okazję poznać pracę ratowników i przypomnieć sobie informacje na temat pierwszej pomocy. Grupą docelową były tutaj również rodziny i kameralne grupki turystów. Grupa Jurajska GOPR obsłużyła 36 grup - łącznie 162 osoby. Koszt realizacji zadania wyniósł 49 tys. zł przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kwotą 39 tys.
ZGJ ponownie współorganizował  Juromanię – Święto Szlaku Orlich Gniazd, odpowiadając m.in. za promocyjną obsługę imprez organizowanych w ramach Juromanii, warsztaty szkoleniowe dla uczestników, produkcję materiałów reklamowych, promocję w sieci oraz raporty podsumowujące imprezę. Na realizację tych zadań ZGJ pozyskał 287,5 tys. zł  z Małopolskiego i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Kontynuowana była też akcja „Bezpieczna Jura”, dzięki której na wytypowanych drogach wspinaczkowych rokrocznie znacząco poprawia się poziom bezpieczeństwa. Dzięki akcji możliwe jest także udostępnienie nowych dróg, skał i rejonów do uprawiania wspinaczki skałkowej na terenie Jury, co powoduje dywersyfikację ruchu turystycznego nastawionego na wspinaczkę skałkową w regionie. Ubezpieczone zostały istniejące i nowo utworzone drogi wspinaczkowe na terenie gmin: Ogrodzieniec, Zawiercie, Niegowa, Kroczyce, Żarki, Pilica, Janów, w miejscowościach: Podzamcze, Żerkowice, Niegowa, Łutowiec, Ryczów, Podlesice, Suliszowice, Smoleń, Żarki oraz na terenie Doliny Wodącej. W ramach zadania zamontowano 1195 ringów oraz 143 stanowiska zjazdowe. Łącznie ubezpieczono 205 dróg wspinaczkowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 44 tys. zł, (w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości  22 tys. zł).
ZGJ kontynuował w 2020 r. akcję „Czyste Skały” na terenie gmin: Niegowa, Żarki, Łazy, Pilica. Jurajskie ostańce zostały wyczyszczone neutralną dla środowiska metodą piaskowania. Użyto tylko sprężonego powietrza i bardzo drobnego piasku. Koszt akcji wyniósł 6 tys. zł, a efektem są usunięte napisy ze skał na Wzgórzu Kozubiec w Trzebniowie (gm. Niegowa), skale Kapuśniak w Suliszowicach (gm.  Żarki), Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach (gm. Łazy) oraz skale przydrożnej przy Szlaku Warowni Jurajskich (gm. Pilica) w pobliżu Ryczowa.
Przez cały rok biuro ZGJ ściśle współpracowało z wszystkimi punktami informacji turystycznej na Jurze, m.in. w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej, oraz Jurajskiej Informacji Turystycznej, dbając o zabezpieczenie utrzymania projektu Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej oraz jego kontynuację po zakończeniu  trwania projektu.
Biuro Związku prowadzi, uzupełnia i redaguje portale internetowe poświęcone Jurze Krakowsko-Częstochowskiej: www.jura.info.pl, www.orlegniazda.pl, www.jura.travel.pl, www.szlakorlichgniazd.com.pl, www.jura-it.pl, a także kanały w mediach społecznościowych.
W 2020 r. Biuro ZGJ organizowało lub współorganizowało wizyty studyjne m.in. dla mediów z Polski i zagranicy,  a także wizyty blogerów turystycznych na Jurze (m.in. blogerzy z Węgier „Mozgásvilág – Świat Ruchu”) oraz pomagało w organizacji pobytu austriackich dziennikarzy przygotowanego wspólnie z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej z Wiednia. Współpracowało także z serwisem PolskieSzlaki.pl przy projekcie „Jurajskie Szlaki Jesienne”.
Ważną częścią działań ZGJ są ciągle, oprócz promocji internetowej - w tym poprzez media społecznościowe, promocyjno-turystyczne wydawnictwa oraz materiały promocyjne.
W 2020 roku Związek wydał m.in.: - „Rowerowy Szlak Orlich Gniazd” - praktyczny przewodnik opisujący atrakcje turystyczne na Rowerowym Szlaku Orlich Gniazd oraz w jego pobliżu. Wydawnictwo zawiera m.in. opisy obiektów, ilustrowane zdjęcia, mapy przedstawianego odcinka szlaku ułatwiające zlokalizowanie atrakcji w terenie, profile wysokościowe, wykaz teleadresowy obiektów w pobliżu szlaku takich jak miejsca noclegowe, serwisy rowerowe (nakład 2 tys. szt.);
- plakat i folder „Jurajskie Wydarzenia 2020” - zostały rozdysponowane m.in. do wszystkich Gmin Członkowskich, punktów IT, hoteli, na targach turystycznych (nakład 300 szt. – plakat, 20 tys. – folder);
- 33 rodzaje magnesów promujących Szlak Orlich Gniazd i atrakcje na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej (nakład blisko 14,3 tys. szt.);
- grę memo „Szlak Orlich Gniazd” w formie wycinanych kart (nakład 10 tys. szt.);
- kalendarz jurajski na 2021 r. (nakład 2650 sztuk).
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2020 r. i odwołanie większości imprez targowych Związek Gmin Jurajskich uczestniczył aktywnie w 2020 r. w jednych Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu (28.02-01.03.2020 r.). Na targach swoją ofertę i produkty turystyczne prezentowała również branża turystyczna z terenu Jury. Dodatkowo materiały i informacje ZGJ o Jurze Krakowsko–Częstochowskiej za pośrednictwem Małopolskiej i Śląskiej Organizacji Turystycznej były obecne jeszcze na targach w Szczecinie, Bielsku-Białej oraz Chorzowie.
W 2020 r. łączna kwota środków pozaskładkowych (składki są wnoszone przez gminy członkowskie) uzyskanych  przez Związek Gmin Jurajskich zamknęła się kwotą 640,6 tys. zł, stanowiąc aż 62,7% rocznego budżetu Związku (większość środków na działalność ZGJ pochodziła więc z dotacji i zleceń zewnętrznych).

Na zdjęciu - Skałki Kroczyckie 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0148 seconds.