Z ostatniej chwili

Co robić z odpadami zielonymi

2019-07-03 14:34:57 informacje
img

1 lipca zmienił się sposób postępowania z odpadami zielonymi wytworzonymi wyłącznie na posesjach zamieszkanych.

Odpady zielone należy:

- gromadzić w odpowiednich pojemnikach, w kolorze brązowym, przeznaczonych na odpady komunalne ulegające biodegradacji. W maju, czerwcu, lipcu, sierpniu dopuszcza się dodatkowo możliwość deponowania odpadów zielonych w niewykorzystywanych pojemnikach na popiół. Dotyczy to wyłącznie skoszonej trawy, chwastów, liści

- we własnym zakresie przekazywać, zgodnie z ustalonym harmonogramem, do Terenowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (w skrócie TPSZOZ), funkcjonujących czasowo w wyznaczonych do tego miejscach lub do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobuczynie (w skrócie SPSZOZ) lub do innych tego rodzaju punktów selektywnej zbiórki, o których lokalizacji gmina będzie informować na bieżąco.

TPSZOZ to kontenery kupione ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego ustawiane na terenie Gminy Miasta Częstochowy w wyznaczonych miejscach zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Funkcjonują przez cały rok, za wyjątkiem stycznia. Ze względu na potrzeby mieszkańców okres ten może ulec wydłużeniu. Punkty te będą sukcesywnie likwidowane.

Z zabudowy jednorodzinnej oraz wielolokalowej do 7 lokali włącznie odpady zielone będą odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w pozostałych miesiącach.

Powyższe zmiany przyjęto w uchwałach Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2019 r.:

- nr 125.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,

-    nr 126.XI.2019 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy http://www.czestochowa.pl/page/311,odpady-komunalne.htmlw zakładce „odpady komunalne”.

Page generated in 0.0372 seconds.