Z ostatniej chwili

Częstochowianom będzie łatwiej składać projekty uchwał

2020-03-10 12:50:58 informacje
img

Dzięki łatwiejszym do spełnienia wymogom stawianym obywatelskim inicjatywom uchwałodawczym częstochowianom będzie łatwiej składać projekty uchwał. Nowe regulacje na ostatniej sesji przyjęła Rada Miasta. Komitet inicjatywy uchwałodawczej będzie musiał liczyć przynajmniej 7 członków, a lista poparcia projektu uchwały – co najmniej 500 podpisów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Według ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy (miasta) – w drodze uchwały – określa szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi dla składanych projektów.   

Dotychczas procedurę obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej regulował rozdział 10 Statutu Miasta Częstochowy. Po jego zmianie, w marcu 2019 r., przepisy zostały formalnie uchylone, więc trzeba było je na nowo określić – wynika to z obowiązku ustawowego. Zmiany w stosunku do poprzednich zapisów podyktowane są głównie wymogami ustawy o samorządzie gminnym oraz uwagami organu nadzoru z 2019 roku.

Uchwała zrównuje wymogi dla projektów składanych przez komitet inicjatywy uchwałodawczej oraz inicjatywy klubu radnych lub radnych. Komitet inicjatywy będzie musiał liczyć minimum 7 osób, a pod obywatelskim projektem trzeba będzie zebrać 500 podpisów. Takie niewielkie wymogi mają służyć usuwaniu barier dla inicjatyw obywatelskich, zapewniając mieszkankom i mieszkańcom odpowiednią partycypację w samorządzie.

Obywatelski projekt uchwały może dotyczyć wszystkich spraw – oprócz tych, dla których na mocy ustaw wyłączna właściwość jest zastrzeżona dla innych podmiotów. Nie może dotyczyć zwłaszcza projektu budżetu miasta i jego zmian. Jeśli projekt uchwały dotyczy zobowiązań finansowych, musi wskazywać źródła pokrycia tych zobowiązań.

Komitet inicjatywy uchwałodawczej składa przewodniczącemu Rady Miasta projekt z uzasadnieniem, listę podpisów oraz dane pełnomocnika komitetu oraz jego zastępcy. Przewodniczący Rady jest zobowiązany uwzględnić obywatelski projekt – wcześniej zaopiniowany przez odpowiednie komisje merytoryczne Rady – w porządku obrad najbliższej sesji, nie później niż po upływie 3 miesięcy.  

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z jej szczegółami można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej UM Częstochowy pod linkiem

https://bip.czestochowa.pl/uchwala/1164275/uchwala-nr-343-xxv-2020

Page generated in 0.0148 seconds.