Z ostatniej chwili

Miasto dofinansuje inwestycje służące środowisku

2020-03-05 13:20:47 informacje
img

Uchwały dotyczące dotacji do montażu kolektorów słonecznych, modernizacji systemów grzewczych oraz usuwania elementów budowlanych zawierających azbest Rada Miasta przyjęła 27 lutego – informuje Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta. 

Radni przyjęli uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie realizowanych przez osoby fizyczne zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska związanych z ochroną powietrza. Chodzi o modernizacje systemów grzewczych oraz montaż kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i mieszkaniach. Trzecia z uchwał dotyczy usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych czy garażowy.

Miejskie dotacje mają skutkować poprawą stanu środowiska i zmniejszeniem uciążliwości wynikających z zanieczyszczenia powietrza.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na inwestycje planowane do realizacji po dacie podpisania umów dotacji, jednak nie później niż do 15 września 2020 r.  

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości. W roku złożenia wniosku  nieruchomość taka nie może być wykorzystywana na działalność gospodarczą ani jakąkolwiek inną aktywność zarobkową, bez względu na jej formę prawną oraz sposób realizacji.

* SYSTEMY GRZEWCZE

Gmina udzieli dotacji na likwidację kotła starego typu opalanego węglem, miałem, koksem lub ekogroszkiem i zastąpienie go podłączeniem do sieci centralnego ogrzewania, ogrzewaniem elektrycznym (w tym pompą ciepła – oprócz urządzeń przenośnych), kotłem gazowym, olejowym lub na paliwo stałe z automatycznym sposobem zasilania paliwem bez rusztu awaryjnego, który spełnia przynajmniej standard emisyjny zgodny z 5. klasą granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.

Dofinansowanie wyniesie do 70% kosztów netto wykonania przyłącza do węzła cieplnego wraz z węzłem lub zakup nowego źródła ciepła (bez kosztów projektu, montażu oraz dodatkowych materiałów), jednak nie więcej niż 5 tys. zł w przypadku zastąpienia kotła opalanego węglem podłączeniem do sieci CO, ogrzewaniem elektrycznym, kotłem gazowym lub olejowym.

Jeśli chodzi o wymianę na kocioł na paliwo stałe, kwota dotacji wyniesie do 50% ceny netto nowego pieca, nie więcej niż 3 tys. zł.

* KOLEKTORY SŁONECZNE

Dotacja obejmie pokrycie części kosztów zakupu i montażu kolektorów wspomagających system grzewczy bądź służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dofinansowanie wyniesie do 50% poniesionych kosztów netto (bez kosztów projektu), jednak nie więcej niż 5 tys. zł.

* USUWANIE AZBESTU

Dofinansowywane będą koszty demontażu płyt azbestowo-cementowych (płaskich i falistych) z dachu bądź elewacji, ich zabezpieczenia, załadunku, transportu oraz unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku. Kwota dotacji wyniesie do 60 % kosztów netto poniesionych przez wnioskodawcę – nie więcej niż 4 tys. zł.

Zadania inwestycyjne będą kwalifikowanie do dofinansowania według kolejności złożenia kompletnego wniosku w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Wszystkie trzy uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Page generated in 0.0148 seconds.