Z ostatniej chwili

Miejscowy plan zagospodarowania centrum Częstochowy

2020-01-09 15:07:32 informacje
img

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w części obejmującej rejon alei NMP oraz ulic Wilsona i Warszawskiej – można zapoznać się do 7 lutego. Ponowne wyłożenie do wglądu projektu jest konsekwencją uwzględnionych w nim uwag - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Z projektem można się zapoznać w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Katedralnej 8 (lok. 57 pok. 35) w godz. 8.00–15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „Prezydent miasta – obwieszczenia” pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/artykul/2351/1163574/obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-czesci-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obejmujacego-obszar-polozony-w-centrum-czestochowy-w-rejonie-alei-najswietszej-maryi-panny-oraz-ulic-wilsona-i-warszawskiej-wraz-z-uzasadnieniem-i-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w części objętej ponownym wyłożeniem odbędzie się 15 stycznia o godz. 14.00 w sali nr 108 Urzędu Miasta przy ul. Śląskiej 11/13.     

Projekt planu dotyczy terenu o powierzchni 26,4 ha, pomiędzy aleją Najświętszej Maryi Panny, ulicą Wilsona, aleją Jana Pawła II, ulicą Warszawską oraz placem Daszyńskiego. Od strony wschodniej przylega on do obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z 2016 r., zmienionego rok później, dla obszaru między ulicami Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, aleją Jana Pawła II, aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.

Celem opracowania planu jest ochrona wartości kulturowych i historycznych tego obszaru, a zarazem umożliwienie jego przekształceń przestrzennych lub funkcjonalnych, w sposób sprzyjający jego rozwojowi i uwzględniający jego zróżnicowanie i wielofunkcyjność. Obok przestrzeni publicznych występuje na nim m.in. zabudowa wielorodzinna i produkcyjna oraz usługi komercyjne. Projekt określa zasady zagospodarowania i warunki zabudowy, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w studium.

Projekt planu – wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – został wyłożony do publicznego wglądu już dwukrotnie. Po raz pierwszy - pomiędzy 9 października a 8 listopada zeszłego roku. W ustawowym terminie wpłynęły trzy pisma, zawierające łącznie 8 uwag. O uwzględnieniu dwóch z nich, częściowym uwzględnieniu jednej oraz nieuwzględnieniu pozostałych rozstrzygnął prezydent Częstochowy w drodze zarządzenia. Efektem takiego rozstrzygnięcia jest konieczność ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w zakresie wprowadzonych zmian.

Page generated in 0.0185 seconds.