Z ostatniej chwili

Nagrody dla szczególnie uzdolnionych

2019-04-01 13:07:02 informacje
img

Od 4 kwietnia można będzie składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczennic i uczniów szczególnie uzdolnionych - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Nagroda przyznawana jest tym, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a zwłaszcza są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczennic i uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół artystycznych).
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać dyrektorzy i inne organy szkół lub placówek oświatowych (np. rady pedagogiczne, rady rodziców); rodzice lub opiekunowie prawni uczennicy lub ucznia; stowarzyszenia, a także organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
Wnioski można składać od 4 do 16 kwietnia. Dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają skany wniosków oraz załączników w wersji elektronicznej na adres Kancelarii UM Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl  Dodatkowo składają je w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami bezpośrednio w Wydziale Edukacji UM (pokój nr 337). W przypadku zgłoszenia większej liczby uczennic i uczniów z jednej szkoły każdy wniosek powinien być sporządzony oddzielnie i złożony – również oddzielnie – w wersji e-mailowej i papierowej.
Pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów – rodzice, opiekunowie prawni, stowarzyszenia i organizacje - składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii UM Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój nr 3).
Rozpatrywane będą tylko wnioski złożone do 16 kwietnia 2019 r., spełniające wszystkie wymagania określone w regulaminie i wniosku o przyznanie nagrody.
Regulamin i wniosek można pobrać ze strony http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=12237

Page generated in 0.0339 seconds.