Z ostatniej chwili

Oświadczenie Prezydenta Częstochowy w związku z otrzymaniem wniosku o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców

2020-04-23 16:47:51 informacje
img

Oświadczenie Prezydenta Częstochowy w związku z otrzymaniem wniosku o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców


Oświadczenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w związku z otrzymaniem wniosku o przekazanie danych osobowych ze spisu wyborców zostało właśnie przekazane do wiadomości częstochowian. Czytamy w nim: 
Pragnę oświadczyć, że nie ma obecnie podstaw prawnych, aby w związku z korespondencją, jaka wpłynęła na adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta Częstochowy, 22 kwietnia br. 
z adresu wybory2020@poczta-polska.pl, udostępnić bazę wyborców zawierającą dane osobowe mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.
Korespondencja ta jest obarczona licznymi brakami i nie została skierowana w postaci dokumentu doręczanego środkami komunikacji elektronicznej (w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).          
Wniosek nie został wysłany poprzez skrzynkę podawczą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Nie został też podpisany podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania nadawcy, czyli – jak rozumiemy – operatora pocztowego wyznaczonego do pozyskania spisu wyborców. Korespondencja nie zawiera również adresu skrytki e-PUAP, na który spodziewana przesyłka zwrotna z Urzędu Miasta Częstochowy miałaby trafić. 
Ponadto do wniosku nie została dołączona kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora pocztowego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.
Miasto jest strażnikiem danych wyborców z Częstochowy i nie udostępni tych danych, jeżeli nie będzie miało jasnej i jednoznacznej podstawy prawnej do realizacji takiego zadania. 
Władze samorządowe i wyborcy muszą mieć również pewność, że sposób oraz wymagana przez operatora pocztowego forma przekazania bazy zawierającej dane osobowe będzie zapewniać pełne bezpieczeństwo tych danych, a tym samym bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.

Krzysztof Matyjaszczyk

Page generated in 0.0156 seconds.