Z ostatniej chwili

Podatek od nieruchomości - urząd dostarcza decyzje

2018-01-19 10:57:49 informacje
img

Urząd Miasta Częstochowy rozpoczął akcję wymiarową podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a tym samym dostarczanie decyzji w sprawie wymiaru tych podatków na 2018 rok. Stawki podatku są takie same jak w 2017 roku. Decyzje podatkowe otrzymują wszyscy właściciele i współwłaściciele nieruchomości - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Decyzje podatkowe - jako odrębną przesyłkę - otrzymują wszyscy współwłaściciele danej nieruchomości, niezależnie od tego, ilu ich jest. Jeśli nieruchomość stanowi współwłasność kilku podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Oznacza to, że jeżeli jeden ze współwłaścicieli zapłaci cały podatek, to zobowiązanie podatkowe wygasa zarówno w stosunku do niego, jak i pozostałych osób. Natomiast współwłaściciele mogą ustalić między sobą inny podział kwoty podatku, np. proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. W przypadku nieruchomości wspólnej, sposób rozliczeń z tytułu podatku pomiędzy poszczególnymi osobami leży już w gestii współwłaścicieli. Zapłata podatku w pełnej kwocie wynikającej z decyzji będzie uznana za wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wobec wszystkich współwłaścicieli.
Decyzje podatkowe doręczają mieszkańcom Częstochowy pracownicy Urzędu Miasta - bezpośrednio na adres zamieszkania.
W związku ze zmianą banku obsługującego Miasto, zmianie uległy numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy dokonywać wpłat podatku. Numer ten jest umieszczony na każdej decyzji.
W decyzjach wymiarowych w lewym górnym rogu umieszczony jest kod wielowymiarowy 2D, który umożliwia zapłatę podatku w kasach automatycznych (wpłatomatach), znajdujących się w głównych budynkach Urzędu Miasta, bez konieczności ręcznego wpisywania danych identyfikacyjnych podatnika i nieruchomości. Dokonując wpłaty za pomocą kodu 2D, należy go tylko zeskanować na czytniku i uzupełnić kwotę wpłaty.
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość podatku należy informować Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Częstochowy (w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany). Dotyczy to także zmian właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości.
Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatność należy uregulować jednorazowo w terminie pierwszej raty, a więc do 15 marca 2018 r. Od nieterminowo dokonanych wpłat naliczane są ustawowe odsetki. Dotrzymywanie terminów wpłat pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów.
Zgodnie z prawem nie ustala się podatku w kwocie nie przekraczającej 6 zł. Decyzje takie nie są wystawiane, więc kwoty poniżej 6 zł nie mają przypisu podatkowego i nie podlegają podatkowej egzekucji.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wzory formularzy podatkowych – zarówno dotyczące osób fizycznych, jak i osób prawnych. Wzory dostępne są zarówno w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, jak i pod adresem w miejskim portalu www.czestochowa.pl: http://www.czestochowa.pl/page/5931,wzory-formularzy-informacji-i-deklaracji-na-podatek-od-nieruchomosci-rolny-lesny-na-2018-rok-.html

Page generated in 0.0322 seconds.