Z ostatniej chwili

Przystąpienie do zmiany planu Częstochówka-Parkitka

2021-03-02 11:54:35 informacje
img

Częstochowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Przystąpienie do prac planistycznych jest związane z działaniami podejmowanymi przez Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie regulacji terenowo–prawnych.

Zmiana planu miejscowego obejmuje fragment obszaru, będącego przedmiotem obowiązującej uchwały Nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte, na który składają się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MN1, MN2 i KDD5.

Zakłada się, że fragmentaryczna zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego w części tekstowej i graficznej, w zakresie przeznaczenia terenów: MN1 i MN2 oraz niektórych ustaleń z zakresu zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania tych terenów istotnie zwiększy potencjał inwestycyjny obszaru objętego opracowaniem. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracuje Miejska Pracownia Urbanistyczno-Planistyczna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2021 r.

Page generated in 0.014 seconds.