Z ostatniej chwili

O luce płacowej z przedsiębiorcami

2024-02-13 10:09:04 informacje
img

O luce płacowej z przedsiębiorcami
W sali sesyjnej przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili nowe regulacje unijne zmierzające do zrównania płac kobiet i mężczyzn. Na spotkaniu gościli m.in. lokalni pracodawcy - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Kwestia nierówności w wynagrodzeniach między płciami jest jednym z poważniejszych wyzwań w sferze zatrudnienia, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Luką płacową (ang. pay gap) określa się różnicę w średnich stawkach godzinowych brutto pomiędzy kobietami a mężczyznami. Oblicza się ją dla firm powyżej 10 osób na podstawie wynagrodzeń przed odliczeniem podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Według Parlamentu UE jest kilka czynników powodujących lukę – kobiety wykonują więcej pracy nieodpłatnej (skupiając się na obowiązkach domowych i opiece nad dziećmi), co wpływa na ich dostęp do płatnej pracy oraz rozwój kariery; więcej kobiet pracuje w niskopłatnych sektorach; mamy do czynienia z nierównym podziałem stanowisk kierowniczych (tylko 1/3  wszystkich managerów w UE to kobiety); w końcu występuje zjawisko  dyskryminacji płacowej – wykonując identyczne obowiązki co mężczyzna na tym samym stanowisku, kobieta zarabia mniej.
Według raportu UE wyrównanie płac może skutkować zmniejszeniem ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego u kobiet w podeszłym wieku. Są również korzyści gospodarcze – równość wynagrodzeń między płciami może się przyczynić do wzrostu PKB oraz sprzyjać stabilności ekonomicznej krajowych gospodarek.
Dlatego jednym z dążeń Unii Europejskiej jest wyrównanie płac kobiet i mężczyzn. Ma temu służyć dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z 10 maja zeszłego roku. Nakłada ona na pracodawców publicznych i prywatnych obowiązek raportowania, a w niektórych przypadkach również upubliczniania informacji o wynagrodzeniach w swoich organizacjach. Państwa unijne mają obowiązek wprowadzenia dyrektywy do 7 czerwca 2026 r. Dyrektywa nie będzie zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych, bo publiczne będą średnie wynagrodzenia na danym stanowisku, a nie zarobki danej osoby.
Problematyce tej poświęcono spotkanie, jakie zorganizowało Stowarzyszenie „Kobiety w Centrum” wraz z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej (KE) w sali sesyjnej Urzędu Miasta w piątek 9 lutego. Jego uczestniczki i uczestników powitała prezeska śląskiego oddziału Stowarzyszenia Iwona Brzezowska. Zaproszenie przyjęli także częstochowscy samorządowcy – prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz jego zastępca Piotr Grzybowski. Obecni byli także wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk oraz członek zarządu województwa Grzegorz Boski.
– Choć w wielu krajach UE luka płacowa jest bardziej drastyczna niż w Polsce, wcale nie powinno to być dla nas powodem do samozadowolenia - mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Z wielką ochotą przychyliłem się do propozycji, aby Częstochowa w roku 2017, jako trzeci samorząd w Polsce, podpisała Kartę Różnorodności – wspieraną przez Komisję Europejską inicjatywę służącą m.in. zagwarantowaniu równości w kluczowych obszarach. Dziękuję organizatorkom dzisiejszego spotkania za nagłaśnianie kwestii luki płacowej i edukowanie w tym zakresie.    
Pierwsza prelegentka – dr hab. Aleksandra Szczerba, prawniczka i przedstawicielka KE oraz Team Europe – przyglądająca się na bieżąco kwestiom nierówności wynagrodzeń w Unii skomplementowała samorząd Częstochowy za otwarty, pozytywny stosunek do tych kwestii i działanie w kierunku, w którym chce iść teraz cała wspólnota. Drugą prelegentką była Izabella Woźnicka z Kancelarii Prawnej Woźniccy & Partners sp.j. Omawiano – częściowo w formule warsztatowej – m.in., jakie zmiany w prawie staną się wkrótce faktem, jakie zmierzające do równouprawnienia działania będą podejmowane w najbliższym czasie, a także to, w jaki sposób wyrównanie płac przełoży się na warunki działania biznesu.
Dzień później, w sobotę, odbyły się w sali sesyjnej warsztaty motywacyjne oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej – tym razem adresowane do lokalnych aktywistek wspierających kobiety. Prowadziły je przedstawicielki dwóch fundacji – Moc Kobiet oraz OnkoCafe.
Weekendowe spotkania były efektem współpracy Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Stowarzyszenie od dwóch lat działa w Częstochowie i powiecie częstochowskim (w ramach oddziału śląskiego), skupiając się na zagadnieniach szczególnie istotnych dla kobiet, w tym: rodzinie, zdrowiu, edukacji, przedsiębiorczości i bezpieczeństwie, stawiając zarazem na czynny udział kobiet w polityce i życiu społecznym. W ramach swojego głównego projektu –  „Akademii Liderek” – prowadzą warsztaty mające wyposażyć uczestniczki w wiedzę z zakresu budowania marki osobistej czy przepisów prawa, zwłaszcza Kodeksu Rodzinnego, prawa konsumenckiego czy upadłościowego. Prowadzą też warsztaty dotyczące budowania zespołu i organizacji czasu.
„Kobiety w Centrum” wciąż czekają na nowe członkinie. Więcej informacji o Stowarzyszeniu i jego działalności można znaleźć na jego profilach na Facebooku oraz na jego stronie www.
Spotkania odbyły się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, w partnerstwie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową.
Fot. Łukasz Stacherczak/UM

Page generated in 0.0168 seconds.