Z ostatniej chwili

Rekrutacja do szkół średnich

2023-05-09 12:23:08 informacje
img

Od poniedziałku 15 maja rozpocznie się nabór do szkół ponadpodstawowych z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Potrwa do 19 czerwca. W Częstochowie, we wszystkich typach szkół, na młodzież czeka ponad 4 tys. miejsc - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W częstochowskich szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto, dla uczennic i uczniów przygotowano w sumie 4290 miejsc – 1800 w liceach, 1920 w technikach i 570 w branżowych szkołach I stopnia.

By wybrać szkołę ponadpodstawową. rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie muszą wypełnić w formie elektronicznej formularz rekrutacyjny na stronie internetowej pod adresem: https://slaskie.edu.com.pl/

Na stronie naboru podane są szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Terminy rekrutacji dostosowane są do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją (według informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki):

• Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 maja do 19 czerwca 2023 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski są składane od 15 maja do 29 maja 2023 r.

• Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r.

• Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 18 lipca 2023 r.

• Listy kandydatów przyjętych ogłoszone będą 26 lipca 2023 r.

• Od 18 do 25 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

• Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).

• W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Załączniku.

• Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.