Z ostatniej chwili

Związek Miast Polskich zgłasza uwagi do rządowych projektów programów

2021-07-13 14:36:54 informacje
img

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd ZMP przyjął stanowisko z krytycznymi uwagami dotyczącymi nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  negatywnie ocenił projekt przeniesienia obsługi 500+ do ZUS oraz wyraził wątpliwości związane z Programem Inwestycji Strategicznych.

* Negatywnie o nowelizacji ustawy „śmieciowej”

W obecnej nowelizacji członkowie Zarządu Związku zdecydowanie negatywnie ocenili uchwaloną zmianę wprowadzającą maksymalny pułap opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego stosowany w przypadku wyboru metody, w której opłata zależy od ilości zużytej wody. Przyjęte rozwiązanie bowiem oprócz rodzin wielodzietnych będzie bezpodstawnie uprzywilejowywać inne gospodarstwa domowe, w których czasowo lub stale przebywa większa liczba osób generująca wyższe koszty systemu odpadowego, np. studenci, turyści, pracownicy tymczasowi, cudzoziemcy. Uniemożliwienie gminom pozyskiwania od tych osób opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pełnej wysokości będzie powodować przerzucenie na innych mieszkańców kosztów z tym związanych.

Negatywnie również odnieśli się do zmiany umożliwiającej subsydiowanie gminnych systemów gospodarowania odpadami środkami niepochodzącymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dowolnej wysokości i niezależnie od wystąpienia jakichkolwiek przesłanek. To ich zdaniem kamuflowanie rzeczywistych problemów gospodarowania odpadami komunalnymi, którymi są: galopujące koszty i brak przepisów regulujących rzeczywistą rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

Oprócz tego Zarząd ZMP negatywnie zaopiniował brak zgody na podniesienie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, w tym letniskowych, a także uchwalenie przepisów umożliwiających właścicielom nieruchomości letniskowych wystąpienie ze zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych.

Przedstawiciele miast członkowskich ZMP mają nadzieję, że w Senacie zostaną wprowadzone zmiany merytoryczne do tej nowelizacji i wypracowane lepsze rozwiązania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, korzystnie przekładające się na sytuację mieszkańców.

* „Nie” dla przesunięcia „500 plus” do ZUS

Zarząd ZMP obradujący w Mielcu ocenił także zdecydowanie negatywnie projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. To bardzo zła regulacja, nie tylko nie przyniesie spodziewanej optymalizacji realizacji świadczenia „500 plus”, ale poprzez zmianę podmiotu (z Jednostki Samorządu Terytorialnego do ZUS) ograniczy dostępność do świadczenia i wydłuży czas oczekiwania na rozstrzygnięcie przyznające prawo do świadczenia wychowawczego oraz samą jego wypłatę. Przesunięcie obsługi tego świadczenia do ZUS, to kolejny etap centralizacji państwa. Argumentów przeciwko jest wiele.

Jak podkreślali przedstawiciele miast, pracownicy gmin poprzez długoletnie doświadczenie w udzielanej pomocy społecznej oraz zdobytą wiedzę na temat sytuacji rodzinnej świadczeniobiorców są w stanie bardziej efektywnie wykrywać sytuacje nienależnie pobranych świadczeń. Wszystkie świadczenia rodzinne znajdują się w strukturach MOPS-ów (w Częstochowie jest to Częstochowskie Centrum Świadczeń). Samorządowcy z miast obawiają się ograniczenia dostępności świadczenia dla mieszkańców mniejszych gmin, co będzie spowodowane: brakiem oddziałów terenowych ZUS, wprowadzeniem wyłącznie formy elektronicznej składanego wniosku i wypłat świadczeń tylko w formie bezgotówkowej.

Od początku trwania programu „Rodzina 500 plus” JST wydały wiele publicznych środków, niezbędnych do realizacji programu. Obecnie dysponują odpowiednimi zasobami, systemami informatycznymi oraz mają kilkuletnie doświadczenie, pozwalające prawidłowo i sprawnie prowadzić postępowania administracyjne. W związku z nową regulacją samorządy będą musiały pokryć koszty zwalniania pracowników (wypłata odpraw), na co nie mają przewidzianych środków w budżetach. W samym Krakowie będzie to dotyczyło około 50 osób.

* Wątpliwości wokół Programu Inwestycji Strategicznych

W kwestii Programu Inwestycji Strategicznych ustalono, że ze względu m.in. na sprzeczne informacje o programie pochodzące z różnych źródeł, np. na temat kryteriów, zasad finansowania, oceny wniosków, zostaną zebrane pytania z miast członkowskich i przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z prośbą o odpowiedź i wyjaśnienia. Samorządowcy obawiają się kolejny raz, że nie będzie w tych procedurach przejrzystości, dlatego należałoby zapewnić uczestnictwo w nich stronie samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Page generated in 0.0165 seconds.